รวมภาพถ่ายมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผอ.ชัยวัฒน์ ดวงตา

รวมภาพถ่ายมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
ท่านผู้อำนวยการ ชัยวัฒน์ ดวงตา
กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 
ชมรมโรงเรียน จอมจันทร์ นาเหลือง ตาลชุม 
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 

 

Facebook Comments