ประกาศรับนักเรียน 2564

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
1.  ชั้นปฐมวัย(อนุบาล 2,อนุบาล 3) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ค. 64
2.  ชั้นประถมศึกษา  ตั้งแต่ วันที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ค. 64
3. ชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่  วันที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ค. 64

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน  1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน  1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน  1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  1 ฉบับ
6. สำเนาใบรับรองผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โทร. 088-4168850

*****************

Facebook Comments