กิจกรรมทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

          โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร กาหนดจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
         มีโรงเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยกันทั้งหมด 4 โรงเรียน
                  1.  โรงเรียนจอมจัทร์วิทยาคาร
                  2.  โรงเรียนบ้านเคียน
                  3.  โรงเรียนบ้านปางสา
                  4.  โรงเรียนนากอก
รวมทั้งลูกเสือที่เข้าร่วมทั้งหมด 151 นาย

Facebook Comments