ถวายราชสดุดี

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ในสังกัด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษาและสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่าน

Facebook Comments