ค่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อย-ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดกิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะการดำรงชีวิตแบบชีวิตวีถีใหม่(New Normal) โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน เช่น ฐานรักษ์ป่าน่าน, ฐานกินดี อยู่ดี วิถีพอเพียง, ฐานวิทย์คิดสนุก, ฐานร้อยดวงใจต้านภัยโควิด, ฐานวิทยาการคำนวณ เป็นต้น

Facebook Comments