รับรางวัล Best Practice หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้รับรางวัล Best Practice ” ระดับดีมาก” ในหลักสูตรระยะสั้น “วิชาอิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Facebook Comments