อบรมคุณธรรมนักเรียน 2566

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร) กลุ่มโรงเรียนในตำบลจอมจันทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกนิพนธ์ สมภารวงค์ นายก อบต.จอมจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ โดยพระสงฆ์วิทยากรผู้ทรงความรู้ ได้แก่ ท่านพระครูอภินันท์นาคดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง อำเภอเมือง จ.น่าน,พระฐิตินันท์ สวนใจและอาจารย์ภูวนาท ทาตาล เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตตามคำสอนและวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีต่อไป🙏🙏🙏

Facebook Comments