ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 59

                               การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเรียนในระดับสูงขึ้น กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับนี้เป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ผู้ปกครองนักเรียนนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง  หากผู้ปกครองมีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  แล้วการให้ความร่วมมือ การประสานกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งนั้นหมายความว่าการจัดการ ศึกษาระดับนี้จะสัมฤทธิ์ผลและนักเรียนมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ

                              กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3  จึงได้จัดการประชุมอบรมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ โดยโรงเรียนนำไปขยายผลและประชุม/อบรมผู้ปกครองในโอกาสต่อไป

                              ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมอบรมในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าคงได้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยได้บ้าง และสิ่งสำคัญหวังว่าผู้ปกครองนักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น

    

 

show1

 

 

 

Facebook Comments