นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English Projiect Work

นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English Projiect Work

การติดตามประเมินลงานในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ต่อ คณะกรรมการประเมิน โครงงานอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.น่าน


คณะผู้จัดทำ
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          1. เด็กชายราชภัฎ ชุ่มเฟือย
          2. เด็กหญิงธัญญาเรศ วงษ์ใย
          3. เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีคำ
          4. เด็กหญิงสิรินทรา สามชัยรัตน์

     ครูที่ปรึกษา
          1. นางกุลธิดา ท้าวทอง
          2. นางนิศากร เย็นใจมา
          3. นางสาวฐิติมา อิ่มภา

ณ ห้องประชุม โรงเรียนจมจันทร์  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

 

     

 

show1

Facebook Comments