เผยแพร่ผลงาน Best-Practic โดย นางจงจินต์ เหลาแตว

Best-Practic
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
      ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

อ่านรายละเอียด 

 

 

Facebook Comments

Khomsun thong-on

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร