การแข่งขันกรีฑาสีสัมพันธ์ 2560

             วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  เพื่อให้ นักเรียนสนใจการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย รวมถึงเข้าใจกฎ ระเบียบ กติกา ของการแข่งขัน ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งรู้จักสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

Facebook Comments