หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน

รักษ์ป่าน่าน

            จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมามี  ชุมชน  หมู่บ้าน  ชนเผ่า  ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมานาน  การเรียนรู้ของครอบครัวตนเองทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของตนเอง  ตลอดจนรู้จักประเพณี วัฒนธรรมของครอบครัว

         โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจึกเห็นความสำคัญกับการรักษาพื้นที่ป่าในชุมชนรอบโรงเรียน และใกล้เคียง ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำหลักสูตรรักษป่าน่านขึ้นเพื่อใช้ในทุกระดับชั้นภายในโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารเพื่อปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้รักษาและดูแลป่าไม้ต่อไป

 

รายละเอียดหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน

แผนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 น.67-128
แผนการเรียนรู้ ป. 4  น’129-235
แผนการเรียนรู้ ม.1   น.236-279

 

 

 

Facebook Comments