โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

           จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรเมื่อปี 2556 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับจักรยานส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ขี่จักรยานมักจะเสียชีวิต โดยมีสาเหตุมาจากขี่จักรยานในที่มืดและไม่มีไฟสัญญาณ ประกอบกับในต่างจังหวัดถนนโล่ง รถน้อย จึงทำให้รถอื่นๆ ขับขี่ด้วยความเร็วเมื่อเกิดอุบติเหตุทำให้แรงกระแทรกสูงผู้ขี่จักยานจึงมักจะเสียชีวิต
           สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานควมคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยทางถนน ได้ตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้จักรยาน ได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นในชีวิตประจำวัน
การขนส่งจังหวัดน่านจึกได้ร่วมกับโรงเรียนจอมจันทร์จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

Facebook Comments