ผู้ปกครองนักเรียนร่วมพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน 2559 ทางโรงได้มีการปรับภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อ

ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยได้ขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วมมือกับทางโรงรียนในการทำกิจกรรม การปรับภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน มีการปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งสถานที่ต่างภายในโรงเียนหลากหลาย และสำเร็จไปได้อย่างสมบูรณ์

เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวได้มีผู้ปกครองเข้าร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้อย่างหนาแน่

ส่งผลให้กิจกรรมได้ประสบความสำเร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว 

ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

      

 

show1

 

Facebook Comments