การแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ประจำปี 2560 “สพป. น่าน 1 เกมส์”

กำรแข่งขันกรีฑำนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 19 มกรำคม 2561
ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน

      ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ กาหนดให้มีการจัดการแข่งขันกรีฑา
นักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม ๒๕61 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขทั้งปวง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง

 

 

 

 

Facebook Comments